Genesis III

Late Cornish Translation by William Rowe

 1. Lebben an hagar-breeve o mouy foulze a vell onen vethell an Bestaz an gweale a reege an Arleth Deew Geele: ha e a lavarraze tha an venen, Eah! reeg Deew lawle, Che na raze debre a kenevrah gwethan an Looar.
 2. Ha an venen a lavarraz tha a hagar-breeve, ni a ell debre a thore oll an gweth an loar,
 3. Boz thort an gwethan a ez en crease an Loar, Deew a lavarraz why nara anethe na narewa e thotcha, lez why a varaw,
 4. An hagar-breeve a lavarraz than Vennen, why nara seere merwall,
 5. Reeg Deew a ore, a en jorna ah ero debre nothe, nena agoz Lagagow ra bos geres; ha why ra boaze pocara Deew a Cothaz Da ha Droag.
 6. Pereege a Vennin gwellas tro an wethan da rag booze, ha derohi blonk than Lagagow ha gwethan tha voaze desyryes tha gwelle onen feere; Hi a goeras radn an Haze anethe ha reege debre; ha a rowze radne the e Goore goshe, hag e reege debre
 7. Ha lagagow an gie ve gerres ha an gie oyah teler an gie en noath; ha an gye a wrivas Delkiow Figgez warbarth, ha wraze tho an gye aprodnieo.
 8. Ha an gye a glowhas leaufe an Aleth Deew a kerraz en Looar en yeindre an Deeth, ha Adam ha e wreege a geath tha govah thort deraage an Arleth Deew amisk an gweeth an Looar.
 9. Ha an Aleth Deew agrias tha Adam lavarraz thotha peleha estha?
 10. Ha e lavarraz, ve a glowhas tha leave en loohar; ha me a vee owne, rag theren en noath, me geath tha govah.
 11. Ha e a gowsas, preg laule theeze tellestah en noath? Arestah debre thort an Gwethan a reeg a vee luale theeze a na wresta debre?
 12. Ha an Dean a gowzas , an venin aresta ry dha ve, hy a rose tha ve thor an Wethan ha ve reeg debre.
 13. Ha an arleth Deww a gowzas tha an venen, panderew hemma a eze gwreze geneze? ha venen a worebaz; An hagar-breeve a thullas ve ha ve reeg debre.
 14. Ha Arleth Deew a lavarras tha an hagar-breeve Drefen che tha weele hemma tho molithes a dres ol an chattel, ha derez kenefra bestaz an gweal; war an doer chee ra moaze, douste chee ra debre oll deethyow tha vownyas.
 15. Ha ve vedn goerah zoer treeth chy, ha an vennen, treeth an haaze chee, ha e haaze hie; E ra brewi tha pedn, ha chee ra brewi e gwewan.
 16. Tha an venen e cowzaz Me vedn meare cressha tha dewhan ha tha humthan; en dewhan chee ra doone flehas; ha tha dezeria ra boaze tha goore, ha E ra tha rowlia.
 17. Ha tha Adam E gowzas dreffen chee tha gazowaz the tallah the wreege, ha reege debre thor an wethan, a reeg a vee lawle chee na raaze debre anothe; Cushez yw an nore rag the crengah; gen Dewan chee ra debre notha oll deethyow tha vownyaz.
 18. Spearn ha askal ra e dry theeze, ha chee ra debre an lozo an gweale.
 19. En wheeze tha godna talle che ra debre the vara, tereba chee tha traylya tha noar; Rag a vesta che ve comereze; rag douste eze, ha tha douste che ra traylyah.
 20. Ha Adam a gryaze hanaw e wreege Eva dreffen o hye damah a oll bewjah,
 21. Ha tha Adam ha e wreeg a reeg an Arleth Deew geele bowse crohan, ha ez goreraz.
 22. Ha an Arleth Deew reeg lawle, meroyow; An dean yw devethez pocara ha onen a nye, da othaz dha ha drog. Ha leben lez E ora raage ha komeraz a weeth dore an gwethan bownaz, ha debre, ha bewa rag nevra.
 23. Rag hedda Arleth Deew devenas Eve a rage thor thor paraves, tha gonez an noare, thor neb veva comeres.
 24. Della E a hellaz meaze an Dean; ha E oraze tha East a baraves Elze neeve, ha Cletha Tane reg traylya kenefra Vor, tha gweetha an Vor an Gwethan Vownyaz.

An Duah an dridga chaptra a Genisis.

Wm. Kerew